Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Przedszkole nr 3 w Orzeszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji UE 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 3 w Orzeszu: www.p3.orzesze.pl

Dane teleadresowe jednostki: Przedszkole nr 3 ul. Szkolna 55, 43-180 Orzesze, kontakt tel.

32 22 15 610, p3@orzesze.pl,

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono w oparciu o samoocenę przeprowadzoną przez jednostkę.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodów niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Zdjęcia z wydarzeń i grafiki nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
  • Zamieszczone informacje w postaci załączników są dodane w postaci skanów z uwagi na charakter informacji niezbędny do opublikowania,
  • Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor przedszkola Halina Strokol email: p3@orzesze.pl . Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 32 22 15 610. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie przedmiotu żądania oraz sposób kontaktu. Przedszkole powinno zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż 7 dni od otrzymania żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest technicznie możliwe, przedszkole informuje o tym niezwłocznie żądającego, przy czym termin realizacji żądania nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, przedszkole może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy przedszkole odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej procedury może złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli

Przedszkole nr 3 usytuowane jest przy ulicy Szkolnej 55 z wejściem głównym od strony zachodniej, ogólnodostępne dla użytkowników: dzieci, rodziców, personelu. Drugie wejście gospodarcze umiejscowione jest od strony wschodniej dla kontrahentów i personelu. Budynek jest jednokondygnacyjny. Do wejścia głównego prowadzi chodnik oraz schody. Przedszkole nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W razie konieczności należy dzwonić pod nr tel. 32 22 15 610, wyznaczony pracownik przedszkola podejdzie w celu udzielenia pomocy. Wejście główne jest zamykane, konieczne jest użycie dzwonka dla osób niebędących rodzicami i pracownikami przedszkola. Drzwi wejściowe otwierają się za pomocą czytnika elektronicznego dla osób upoważnionych (rodziców, pracowników) posiadających breloczek magnetyczny. Nad wejściem nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Gabinet Dyrektora jest umiejscowiony tuż za wejściem głównym po lewej stronie. Sekretariat znajduje się w korytarzu po lewej stronie holu przedszkola pierwsze drzwi na lewo.

Opis dostępności korytarzy, schodów, wind oraz toalet.

W budynku przedszkola korytarz prowadzący do sekretariatu, sali nr 4 i gabinetu dyrektora oraz szatni dzieci jest ogólnodostępny. Wejście do pozostałych pomieszczeń : kuchnia, zmywalnia, magazyn są niedostępne dla osób nieuprawnionych. W budynku nie ma wind ani schodów, osoby niepełnosprawne ruchowo mogą poruszać się na wózku. Budynek przedszkola nie posiada toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku przedszkola nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem przedszkola znajduje się parking, na którym nie ma oznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Na terenie przedszkola znajduje się drugi parking z wydzielonym i oznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych, tuż przy wyjeździe na ulicę Szkolną.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub onilne.

Przedszkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Wstęp deklaracji

Przedszkole nr 3 w Orzeszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji UE 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 3 w Orzeszu: www.p3.orzesze.pl

Dane teleadresowe jednostki: Przedszkole nr 3 ul. Szkolna 55, 43-180 Orzesze, kontakt tel.

32 22 15 610, p3@orzesze.pl,

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono w oparciu o samoocenę przeprowadzoną przez jednostkę.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodów niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Zdjęcia z wydarzeń i grafiki nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
  • Zamieszczone informacje w postaci załączników są dodane w postaci skanów z uwagi na charakter informacji niezbędny do opublikowania,
  • Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor przedszkola Halina Strokol email: p3@orzesze.pl . Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 32 22 15 610. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie przedmiotu żądania oraz sposób kontaktu. Przedszkole powinno zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż 7 dni od otrzymania żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest technicznie możliwe, przedszkole informuje o tym niezwłocznie żądającego, przy czym termin realizacji żądania nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, przedszkole może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy przedszkole odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej procedury może złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli

Przedszkole nr 3 usytuowane jest przy ulicy Szkolnej 55 z wejściem głównym od strony zachodniej, ogólnodostępne dla użytkowników: dzieci, rodziców, personelu. Drugie wejście gospodarcze umiejscowione jest od strony wschodniej dla kontrahentów i personelu. Budynek jest jednokondygnacyjny. Do wejścia głównego prowadzi chodnik oraz schody. Przedszkole nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W razie konieczności należy dzwonić pod nr tel. 32 22 15 610, wyznaczony pracownik przedszkola podejdzie w celu udzielenia pomocy. Wejście główne jest zamykane, konieczne jest użycie dzwonka dla osób niebędących rodzicami i pracownikami przedszkola. Drzwi wejściowe otwierają się za pomocą czytnika elektronicznego dla osób upoważnionych (rodziców, pracowników) posiadających breloczek magnetyczny. Nad wejściem nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Gabinet Dyrektora jest umiejscowiony tuż za wejściem głównym po lewej stronie. Sekretariat znajduje się w korytarzu po lewej stronie holu przedszkola pierwsze drzwi na lewo.

Opis dostępności korytarzy, schodów, wind oraz toalet.

W budynku przedszkola korytarz prowadzący do sekretariatu, sali nr 4 i gabinetu dyrektora oraz szatni dzieci jest ogólnodostępny. Wejście do pozostałych pomieszczeń : kuchnia, zmywalnia, magazyn są niedostępne dla osób nieuprawnionych. W budynku nie ma wind ani schodów, osoby niepełnosprawne ruchowo mogą poruszać się na wózku. Budynek przedszkola nie posiada toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku przedszkola nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem przedszkola znajduje się parking, na którym nie ma oznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Na terenie przedszkola znajduje się drugi parking z wydzielonym i oznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych, tuż przy wyjeździe na ulicę Szkolną.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub onilne.

Przedszkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.